Druhy emisných kontrol

Emisné limity

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla neprekračuje ustanovené emisné limity.

   -Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
   -Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú pre voľnobeh:
Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972: CO ≤ 6,0 %, HC ≤ 2 000 ppm,Pre vozidlá prihlásené do 31. decembra 1985: CO ≤ 4,5 %, HC ≤ 2000 ppm, Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1986: CO ≤ 3,5 % , HC ≤ 800 ppm.

 

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
(napr. vozidlo s riadeným katalyzátorovým systémom - RKAT)

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého CO, nespálených uhľovodíkov (HC) a hodnota „lambda“ pri otáčkách (voľnobežných a zvýšených voľnobežných) nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom neprekračujú ustanovené hodnoty:

Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú 

              pre voľnobežné otáčky:

CO ≤ 0,5 % (CO ≤ 0,3 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002)
HC ≤ 100 ppm

      pre zvýšené voľnobežné otáčky (rozsah 2 500 min -1 až 3 000 min -1)

CO ≤ 0,3 % (CO ≤ 0,2 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002)
hodnota lambda λ musí byť v rozsahu 1 ± 0,03


Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavených palubným diagnostickým systémom OBD

Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavených systémom palubnej diagnostiky (OBD) a prihlásených do evidencie od 1.1.2005 je zhodná s emisnou kontrolou vozidiel vybavených RKAT s tým, že je rozšírená o kontrolu nasledovných častí:

prítomnosť a funkciu MI indikátora systému OBD (pri zapnutí zapaľovania sa musí kontrolka na prístrojovej doske rozsvietiť a po naštartovaní musí zhasnúť),
kontrola chybovej pamäte systému OBD – aby bol výsledok emisnej kontroly úspešný nesmie byť v pamäti chýb OBD zapísaná žiadna chyba s kódom P0xxx.
stav Readinesscode - prostredníctvom komunikačného zariadenia sa načíta stav hodnotenia testov systémov OBD: OBD systém vozidla hodnotí nasledovné komponenty a časti vozidla:
palivový systém,
vynechávanie zapaľovania,
spätné odvádzanie spalín,
ohrev lambda sond,
lambda sondy,
klimatizačné zariadenie,
sekundárny vzduch,
odvzdušnenie nádrže,
ohrev katalyzátora,
katalyzátor.

 

 
Emisné kontroly vozidiel so vznetovým (dieselovým) motorom
Pri emisnej kontrole sa overuje či, emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť) ne prekračuje emisné limity určené hodnoty. Meranie sa vykonáva metódou voľnej akcelerácie.

Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú:
Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979:
Dmax≤ 4,0 m-1

Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s preplňovaným vznetovým motorom (turbo): Dmax≤ 3,0 m-1
Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s nepreplňovaným vznetovým motorom: Dmax≤ 2,5 m-1
Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. júla 2008: Dmax≤ 1,5 m-1